Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Általános rendelkezések
A united p.c. kiadó szolgáltatásának valamennyi Vevője elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen ÁSZF-ben foglalt jogait és kötelezettségeit. A Vevő eltérő igényeit a united p.c. kiadó nem ismeri el, kivéve ha a Kiadó írásban hozzájárulását adja. 

§ 2 Szerződés létrejötte és lemondása
A united p.c. kiadó köteles a Vevő megrendelését honlapján közölteknek megfelelően teljesíteni. A honlapon előforduló elírási-, nyomtatási- és számolási hibák esetén a united p.c. kiadó jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő saját részéről írásban (e-mailben is) vagy az eredeti csomagolású áru 2 héten belüli visszaküldésével elállhat a szerződéstől. Azonban, ha a megrendelés értéke meghaladja a 30.000,-Ft összegű eurót, a united p.c. kiadó megtéríti a visszaküldés költségeit. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a united p.c. kiadó adott esetben a termék használatbavételekor keletkező értékcsökkenést visszatarthatja. 

§ 3 Szállítás
Amennyiben más megállapodás nem születik, a szállítás raktárról a Vevő által megadott címre történik. Szállítási határidő megadása nem kötelező, kivéve, ha a szállítási határidőre kötelezettséget vállalt a united p.c. kiadó. A united p.c. kiadó a megrendelt terméket egy harmadik cég részér átnyújta szállítás céljából. Reklamációt – a megrendelt termék kézbesítésének idejével kapcsolatban – a megrendelés összegének beérkezését követő 14 napon belül áll módunkban elfogadni. 

§ 4 Esedékesség és fizetés, késedelem
A vételár a megrendeléssel válik esedékessé. A Vevő a vételárat az előleg számla alapján vagy hitelkártyával (Paypal) fizeti. Vevő késedelmes fizetése esetén a united p.c. kiadó jogosult az Európai Központi Bank által meghatározott mértékben (5%) késedelmi kamatot felszámítani. Amennyiben a united p.c. kiadónak a késedelemből adódóan bizonyíthatóan további kára keletkezik (ilyen lehet egy esetleges követeléskezeléssel járó költség, az úgynevezett követeléskezelési-jutalék), a united p.c. kiadó jogosult ezeket a Vevővel szemben érvényesíteni. 

§ 5 Beszámítás, visszatartás
Beszámításra joga a Vevőnek csak abban az esetben keletkezik, ha igénye jogerősen megállapításra került, vagy azt a united p.c. kiadó elismerte. Ezenkívül a visszatartási jog gyakorlásával csak akkor élhet, ha egyéni követelése egyazon szerződéses feltételeken nyugszik. 

§ 6 Tulajdonjogra vonatkozó kikötés
A Vevővel szemben fennálló igények teljes kiegyenlítéséig a megrendelt termék tulajdonjoga a united p.c. kiadó tulajdonában marad. 

§ 7 Hiányos szállítás, felelősség
A united p.c. kiadó hiányos szállítása esetén a Vevő jogosult pótlólagos teljesítést (hiány megszüntetését, pótszállítást) követelni. Amennyiben a united p.c. kiadó a pótlólagos teljesítésre nem képes, vagy késlekedik a meghatározott határidőn belül, a united p.c. kiadó részére felróható ok(ok) miatt, vagy egyéb okból az utólagos teljesítésre nem kerül sor, a Vevő jogosult saját választása szerint a megrendelési ár megfelelő mértékű csökkentését kérni, vagy a szerződéstől elállni. Ezenfelül, ha más nem adódik, Vevő további igényei – bármely jogcím alapján – kizártak, nem merülhetnek fel. A united p.c. kiadó nem felelős azokért a károkért, melyek a szállítás során nem a termékben lépnek fel, különös tekintettel a Vevő united p.c. kiadónak felróható - haszon vagy egyéb vagyoni káraira. Amennyiben a united p.c. kiadó felelőssége kizárt, vagy korlátozottan áll fenn, ugyanez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítést segítők személyes felelősségére is. Előrelátható korlátozott felelősség nem érvényes, amennyiben a károkozás szándékosságból vagy nagy gondatlanságból fakad, vagy személyi sérülés áll fenn. Amennyiben a united p.c. kiadó gondatlangságból szerződéses kötelezettségeit megsérti, pótkötelezettségei csak a termékben keletkezett károk erejéig terjednek. Elévülés ideje 24 hónap, mely a szállítás napjától számítódik.

§ 8 Adatvédelem
A united p.c. kiadó védi azon személyes adatokat, információkat, amelyeket Vevő a rendelkezésére bocsát. A united p.c. kiadó a Vevő személyes adatait nem bocsátja mások rendelkezésre, kivéve a Vevő esetleges nemfizetése esetén, ebben az esetben a személyes adatai követeléskezelő cég számára átadásra kerülnek.  A united p.c. kiadó nem zárja ki azonban, hogy adatbankjába Harmadik személy elemzés, javítás céljából betekinthessen.  

§ 9 Érvényes jogi szabályozás
Az ezen szerződésből eredő igények teljesítési helye Eisenstadt (Kismarton – Ausztria). A szerződő felek a szerződésből eredő vitás kérdések rendezésére az eisenstadti (kismartoni) bíróság (Gericht in Eisenstadt) kizárólagos illetékességét kötik ki. Ez a szerződés az ausztriai (Republik Österreich) jogszabályoknak megfelelően íródott és annak jogi hatálya alatt áll.